ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιδιορθωτική συντήρηση-επίβλεψη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
01.11.2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
01.11.2018
Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής της υπ’ αριθμ. 2/2018 Διακήρυξης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εμβολίων, προϋπολογισμού 184.652,00€ συμπεριλαμβανομενου Φ.Π.Α.., για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
|
15.10.2018
1 2 3 4 5 9