ΚΕΕΛΠΝΟ

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας ΚΕΕΛΠΝΟ

1 Άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 ΦΕΚ 123Α’/15-7-1992 Ίδρυση Κ.Ε.Ε.Λ.
2 Π.Δ. 358/1992 ΦΕΚ 179Α’/ 24-11-1992 Οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.
3 Υ1/οικ.5028/2001- ΦΕΚ 831Β’/29-6-2001 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.
ΔΥ1δ/οικ.148214//20-11-2007 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
ΔΥ1δ/οικ.146004//6-11-2009
ΦΕΚ: 477/9-11-2009 (Tεύχος Yπαλλήλων Eιδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα)
Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) & ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού
ΔΥ1δ/οικ.108491//6-9-2010 Τροποποίηση της ΔΥ1δ/οικ.146004//6-11-2009 απόφασης που αφορά στον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
5 Π.Δ. 407/1993 ΦΕΚ 174 Α’/5-10-1993 Εξαίρεση Κ.Ε.Ε.Λ. από το δημόσιο τομέα
6 Με το άρθρο 1. του Ν. 3812/2009, ΦΕΚ 234 Α’/18-12-2009 προσετέθη ως περ. ιστ.στην παρ. 2. Του αρ. 14 του Ν. 2190/1994 Εξαίρεση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ από το σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994
7 Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή του Υπ. Προεδρίας με αριθ.ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2/27750/6-10-94 Δυνατότητα του Κ.Ε.Ε.Λ. ως ΝΠΙΔ να προσλαμβάνει προσωπικό πέραν του προβλεπόμενου στο Π.Δ. 358/92
8 Γνωμοδότηση του Γενικού Δ/ντή του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθμό ΔΙΠΙΔΔ/Β2/272/5958/11-3-1997 Καθορισμός εύρους εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όσον αφορά την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις προσλήψεις προσωπικού.
9 Π.Δ. 238/1995 ΦΕΚ 137 Α’/ 28-6-1995 Εξαίρεση Κ.Ε.Ε.Λ. από τη διαδικασία προμηθειών που ισχύει στο Δημόσιο.
10 Π.Υ.Σ. 33/27-12-06 ΦΕΚ 280 Α’/28-12-2006, της οποίας παρατάθηκε η ισχύ με το αρ. 5 της ΠΥΣ 28/2009 (ΦΕΚ 237Α’/31-12-2009) Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα μέχρι 31/12/2010
11 Άρθρο 10 Π.Δ. /95/2000 (ΦΕΚ 76 Α’/10-3-2000 – “Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας” Εποπτεία Κ.Ε.Ε.Λ. από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής
12 Αρ. 20 Ν. 2889/2001 ΦΕΚ 37 Α’/2-3-01 Σύσταση Γραφείου Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων
13 ΦΕΚ 1554 Β’/12-12-2002 Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματείας Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ.
14 Αρ. 44 Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α’-23/12/2003) ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Ε.Λ.

  • Αρχείο κρουσμάτων για κάθε λοιμώδες νόσημα
  • Παρεμβάσεις με κινητές μονάδες
  • Απασχόληση γιατρών και λοιπού προσωπικού Ε.Σ.Υ. στο Κ.Ε.Ε.Λ.
15 Αρ. 20 Ν. 3370/2005 ( ΦΕΚ 176 Α’ – 11/7/2005) Μετονομασία Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις.
16 Αρ.4 παρ.2 εδ.9 & Αρ.10 παρ.3 εδ.κβ Ν. 3402/2005 ( ΦΕΚ 258 Α’ – 17/10/2005) ΘΕΜΑΤΑ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

  • Συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
  • Κοινοποίηση ανεπιθύμητων συμβάντων από τα Κέντρα Αίματος.
image_print